Elizabeth Skylark kopija kopija kopija k

ŠIE KURSI TIEK ORGANIZĒTI PĒC PIEPRASĪJUM UN TO APGUVI ĪSTENOJAM GAN KLĀTIENĒ, GAN ATTĀLINĀTI.

​Aicinām izglītības iestādes un izglītības pārvaldes pieteikt kursus audzināšanas jomā, bērnu tiesību aizsardzībā un speciālajā izglītībā. Lai pieteiktu kursu un iegūtu papildus informāciju, lūdzam zvanīt uz tālruni +371 26661496 vai rakstīt uz e-pastu info@sii.lv.

Audzināšanas kursi "Audzināšanas darba izaicinājumi kompetenču pieejas īstenošanai skolā - pašvadītas mācīšanās attīstīšana" (12 akad. st.)

Programma paredzēta pedagogiem un tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”. Saskaņā ar šo noteikumu 11.4 punktu pedagogs audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā pilnveido savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī. Programmā tiek aplūkoti audzināšanas darba izaicinājumi kompetenču pieejas īstenošanai skolā. Tiek aplūkoti tuvākie nākotnes izaicinājumi ar ko saskarsies pedagogi mācību un mācīšanas pieejas maiņas posmā, ceļā uz pašvadītas mācīšanās attīstīšanu.

Programmas tēmas:

 1. Kompetenču pieejas īstenošanas audzināšanas darba izaicinājumi

 2. Nākotnes mācību saturs un nozīmīgākās nākotnes kompetences

 3. Tehnoloģiju un mākslīgā intelekta ietekme uz mācīšanas pieejas maiņu

 4. Pašvadītas mācīšanās principi skolotājiem un skolēniem un to stiprināšana

 5. Uzdevumi un paņēmieni pašvadītas mācīšanās prasmes attīstīšanai

Speciālās izglītības kursi "Komunikācija un informācijas apmaiņas process darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām" (12 akad. st.)

Programmas mērķauditorija ir pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, kuri īsteno speciālās izglītības programmas. Programmas mērķis ir speciālās izglītības programmās strādājošo pedagogu profesionālo kompetences paaugstināšana, pilnveidojot pedagogu izpratni par informācijas apmaiņas uztveres procesu ikdienas darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Programmas tēmas:

 1. Komunikācijas nozīme un metožu daudzveidība strādājot ar bērniem ar speciālām vajadzībām

 2. Informācijas apmaiņas un uztveres process darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām

 3. Piemērotākie komunikācijas veidi un līdzekļi mācību procesa īstenošanā bērniem ar speciālām vajadzībām

 4. Alternatīvās komunikācijas izmantošanas daudzveidība strādājot ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

 5. Alternatīvās komunikācijas sistēmas izmantošana – ķermeņa kustības un darbības, zīmējumi un grafiskās zīmes

Audzināšanas kursi "Audzināšana – efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana" (12 akad. st.)

Programma paredzēta pedagogiem un tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”. Saskaņā ar šo noteikumu 11.4 punktu pedagogs audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā pilnveido savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī.

 

Programmas ietvaros pedagogi apgūs audzināšanas darbā izkopjamās vērtības komunikācijas dažādajos aspektos. Pedagogi apgūs zināšanas, kā mācību un audzināšanas darbā izmantot dažādās komunikācijas metodes, vārdu spēku un to nozīmi. Praktiski tiks apskatīti un demonstrēti mācību uzdevumi un darba lapas noteiktu rezultātu sasniegšanai, kas pedagogiem var būt palīgs izglītojamo emocionālās inteliģences, empātijas un pašdisciplīnas attīstībai. Programmas uzdevums ir sniegt pedagogiem zināšanas par audzināšanas darbā izkopjamiem tikumiem, iepazīstināt ar komunikācijas metodēm un disciplīnām, kā arī praktiski apskatīt mācību uzdevumus un darba lapas izglītojamo emocionālās inteliģences un pašdisciplīnas attīstībai. 

Programmas tēmas:

 1. Efektīvākās disciplīnas mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanā

 2. Verbālā un neverbālā komunikācija audzināšanas dažādajos aspektos

 3. Audzināšanas principi un audzināšanas, mācīšanas paņēmienu neatbilstība

 4. Izglītojamo emocionālā inteliģence kā atbilstošas uzvedības garants

 5. Izglītības iestādē organizētie dažādie audzināšanas pasākumi

 6. Uzdevumi izglītojamo emocionālās inteliģences un pašdisciplīnas attīstībai

Audzināšanas kursi "Audzināšanas darba īstenošana – izglītojamo sevis izzināšanas un pašattīstības sekmēšana" (12 akad. st.)

Programma paredzēta pedagogiem un tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”. Saskaņā ar šo noteikumu 11.4 punktu pedagogs audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā pilnveido savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī.

 

Programmas ietvaros pedagogi apgūst audzināšanas darba principus un galvenos audzināšanas darba virzienus – sevis izzināšanu, pašattīstību un pašpilnveidi – lai palīdzētu izglītojamiem savu spēju un iespēju izzināšanā, tādējādi izkopjot izglītojamo savaldību, atbildību un centību. Tiks demonstrēti un apskatīti uzdevumi un darba lapas noteiktu rezultātu sasniegšanai, kas var būt palīgs izglītojamo sevis izzināšanas, pašattīstības, pašdisciplīnas sekmēšanai.

Programmas tēmas:

 1. Audzināšanas darba īstenošana un principi attieksmes veidošanai

 2. Izglītojamo pašattīstības procesa priekšnoteikumi un nosacījumi

 3. Audzināšanas darba formas pašattīstības kompetences attīstīšanai

 4. Izglītojamo virzības rādītāji – interešu un nākotnes mērķu noteikšana

 5. Uzdevumi sevis izzināšanai, pašattīstības, pašdisciplīnas sekmēšanai

 6. Atbalsts izglītojamiem individuālo prasmju attīstībai

Audzināšanas kursi "Caurviju prasmju un ieradumu attīstība kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā" (12 akad. st.)

Programma paredzēta pedagogiem un tiek īstenota atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība". Saskaņā ar šo noteikumu 11.4 punktu pedagogs audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā pilnveido savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī.

 

Mācību satura ietvaru veido tikumi, caurviju prasmes, izpratne un pamatprasmes mācību jomās. Savukārt daži no audzināšanas procesā būtiskākajiem izkopjamiem tikumiem ir atbildība, centība, drosme, savaldība un tolerance. Taču, ne vērtības, ne tikumus tieši iemācīt vai ieaudzināt nevar un pedagogu pienākums un atbildība ir stiprināt ieradumus. Šīs programmas ietvaros tiek piedāvāti praktiski instrumenti caurviju prasmju attīstībai un ieradumu nostiprināšanai, kas balstīti vērtībās. Jo tikumi veidojas, stiprinot ieradumus, savukārt ieradumi ir balstīti vērtībās.

Programmas tēmas:

 1. Audzināšanas darba galvenie uzdevumi un izkopjamie tikumi

 2. 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes

 3. Bērnu uzvedības maiņa un ieradumu uzvedības izkopšanas aspekti

 4. Bērna jauno ieradumu izveidošana, pieradināšana un nostiprināšana

 5. Pašdisciplīnas principu veidošana un pedagoga sniegtais atbalsts

Klasvadības kursi "Klasvadība un disciplīnas nozīme mācību procesa nodrošināšanā" (12 akad. st.)

Programma paredzēta izglītības iestāžu pedagogiem un klašu audzinātājiem. Programma pilnveidos klases audzinātāju zināšanas un prasmes klasvadības problēmu risināšanā, rosinot skolotājus apzināt disciplīnas un pozitīvas vides nozīmi mācību procesa nodrošināšanā. Disciplinēšana nozīmē skolēniem mācīt pieņemamu uzvedību, tā māca skolēniem ievērot noteikumus un programmas ietvaros tiek skaidrota skolēnu uzvedība un piedāvātas konkrētas stratēģijas, kā tikt galā ar skolēnu uzvedības problēmām. Programmā tiek piedāvāti praktiski padomi disciplīnas nodrošināšanai un pozitīvas gaisotnes radīšanai klasē. Programmas mērķis ir pedagogu prasmju pilnveidošana klasvadības problēmu risināšanā, apzinot disciplīnas nozīmi mācību procesa nodrošināšanā un noteikumu ievērošanā.

Programmas tēmas:

 1. Klasvadības pamatelementi un skolēnu iesaiste stundā

 2. Skolēnu uzvedības skaidrojums un savstarpējo attiecību veidošanās

 3. Disciplīnas nozīme mācību procesa nodrošināšanā un noteikumu ievērošana

 4. Iedrošināšana attiecību veidošanā un pozitīvas gaisotnes radīšana klasē

 5. Konsekventa rīcība noteikumu pārkāpšanas gadījumos un to pielāgošana

 6. Atbalstošie paņēmieni un praktiski padomi disciplīnas nodrošināšanā

Kompetenču pieejas kursi "Mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību satura īstenošanā" (12 akad. st.)

Programmā tiek skatīta zināšanu apgūšana dažādos kontekstos un ar dažādiem domāšanas  paņēmieniem, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi. Tiek aplūkotas caurviju prasmju grupas, kas iekļautas pilnveidotajā mācību saturā kā nozīmīgs izglītības mērķis, īpašu uzmanību pievēršot vienai no tām: pašvadīta mācīšanās. Programmas ietvaros tiek aplūkota caurviju prasmju izmantošana dažādās mācību jomās, skolēnu spējas tās izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās. Tiek skatīta pašvadītas mācīšanās trīs pamatdarbības jeb fāzes: plānošana, uzraudzīšana un novērtēšana. Tiek skatīti soļi, kas jādara izglītojamajam, lai virzītos uz pašvadītu mācīšanos un tiek minēti piemēri, kā pedagogs šajā procesā izglītojamo var atbalstīt un motivēt. Programmas mērķis ir pedagogu prasmju pilnveidošana par mācīšanās pamatiem kompetenču pieejā balstītā mācību satura īstenošanā.

Programmas tēmas:

 1. Kompetenču pieeja un atbalsts mācību pieejas maiņai

 2. 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes

 3. Caurviju prasmju grupas raksturojums un to attīstīšanas plānošana

 4. Skolotāja loma sadarbības veidošanā un jauno prasmju attīstīšanā

 5. Pašvadīta mācīšanās un pašvadītas mācīšanās pamatprincipu ieviešana

 6. Praktiski piemēri mācību priekšmetu satura ietvara veidošanā

Speciālās izglītības kursi "Mūsdienīga mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām" (12 akad. st.)

Pedagogu profesionālās pilnveides programmā ir ietverti nozīmīgākie mācību procesa īstenošanas speciālajā izglītībā aspekti. Programmas ietvaros tiek skatīta pedagoģiskā palīdzība darbā ar izglītojamiem ar dažāda veida traucējumiem, pilnveidot pedagogu kompetences par korekcijas un atbalsta pasākumiem, pievēršot uzmanību dažādām metodēm darbā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām.

 

Programmas mērķauditorija ir vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, kuri īsteno speciālās izglītības programmas. Programmas mērķis ir speciālās izglītības programmās strādājošo pedagogu profesionālo kompetences paaugstināšana, pilnveidojot pedagogu izpratni par atbilstošāko pedagoģisko palīdzību darbā ar izglītojamiem ar dažāda veida traucējumiem.

Programmas tēmas:

 1. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām mācību procesa īpatnības.Uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi. Disciplīnas problēmu iespējamie risinājumi un korekcijas principi.

 2. Atbalsta pasākumi izglītojamiem mācību procesā. Mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana. Mācību procesa dažādošana atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm.

 3. Metodes mācību procesa realizēšanai un sadarbības veicināšanai. Mācību līdzekļu plānošana un veidošana. Interaktīvu mācību līdzekļu veidošana.

 4. Metožu daudzveidība, strādājot ar izglītojamiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem. Metožu daudzveidība izglītojamo runas, lasīšanas un rakstīšanas iemaņu attīstīšanā.

Speciālās izglītības kursi "Alternatīvās komunikācijas izmantošana pirmsskolā darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem" (12 akad. st.)

Programmā tiek skatīta alternatīvās komunikācijas nozīme pirmsskolas izglītības iestādē saziņas prasmju attīstībai darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Programmā tiek skatīta alternatīvās komunikācijas izmantošana, kas pedagogam sniedz iespēju formulēt savas prasības un panākt, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem skaidri saprastu, kas jādara. Tiek skatītas bērnu individuālo attīstības traucējumu īpatnības (individuālās spējas, psiholoģiskās īpatnības, pašreizējais veselības stāvoklis), lai spētu piemeklēt katram bērnam efektīvākos alternatīvās komunikācijas saziņas līdzekļus. Jo tikai ņemot vērā bērna pašreizējos izpausmes procesus, pedagogs var pielāgot bērnam vispiemērotāko alternatīvās komunikācijas veidu un līdzekļus. Jo ikviens bērns vēlas būt mīlēts, pieņemts, saprasts un svarīgs gan saviem vecākiem, gan arī pedagogiem.

 

Programmas mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu  pedagogi, kuri īsteno speciālās izglītības programmas. Programmas mērķis ir pedagogu kompetences paaugstināšana iekļaujošās izglītības jomā, pilnveidojot pedagogu izpratni par alternatīvās komunikācijas izmantošanu pirmsskolā darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Programmas tēmas:

 1. Alternatīvā komunikācija mūsdienu sabiedrībā. Alternatīvās komunikācijas nozīme un daudzveidība darbā ar bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem.

 2. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu attīstības specifika. Komunikācija ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Alternatīvās komunikācijas izpausmes telpa.

 3. Alternatīvās komunikācijas lietošanas pamati. Alternatīvās komunikācijas veidi un izteiksmes līdzekļi. Alternatīvās komunikācijas sistēmas efektīva izmantošana – ķermeņa kustības un darbības, zīmējumi un grafiskās zīmes.

 4. Alternatīvās komunikācijas darba metodes un praktiskie darba veidi.